Поликлиника Манолеви

АЛЕКСАНДАР МАНОЛЕВ

СПЕЦ. ИНТЕРНИСТ

ЕЛЕНА МАНОЛЕВА НИКОЛОВСКА

СПЕЦ. ПЕДИЈАТАР

ИВАНА НАКОВ

СПЕЦ. ГИНЕКОЛОГ

НИКОЛА ПАНДЕЛИЕВ

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

ОЛИВЕРА ТРАЈКОСКА

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

ЈАНА МАНОЛЕВА

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

АНДРЕА ВЕЉАНОСКА - СТОЈАНОВСКИ

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА

СНЕЖАНА ГУДОВА

ДИПЛОМИРАН БИОЛОГ

ФРОСИНА ДИМОСКА

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР

ГОРДАНА КОСТОВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ЕЛЕНА ПАУНОВИЌ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ТАЊА ДИМЧЕВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ДРАГАНА СЛАВКОВИЌ-БОНЕВ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СИМОНА БОЈЧОВА ГРУЈЕВСКА

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ТЕХНИЧАР

ФАБИОЛА БАЈРАМ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ЗАГОРКА ЈОСИМОВСКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА